Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

EYESS, s. r. o.
P. Mudroňa 30
036 01 Martine
mail: info@eyess.sk

IČO: 51221811
IČ DPH: SK2120644669
DIČ: 2120644669
Registrácia: OS ZA, oddiel: s.r.o., vložka číslo 69005/L

Všeobecné ustanovenia:

Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného koša v e-shope alebo objednať priamo, zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na info@eyess.sk . Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.eyess.sk a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany www.eyess.sk, ktoré bude oznámené emailom alebo telefonicky vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet. Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Ak bude potrebné tovar objednať u dodávateľa, budeme Vás kontaktovať a oboznámime Vás o približnom možnom termíne dodania a na ďalšom postupe k Vašej spokojnosti. V prípade, že Vám nebude vyhovovať predĺženie doby dodania tovaru máte možnosť stornovať objednávku. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na  doručenie. Pri zaslaní tovaru kuriérskou spoločnosťou je tento čas približne 2-4 dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Garancia ceny

V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

Spôsob platby

Forma dodaniaSpôsob úhradyCena prepravy
Geis Parcel Sk s.r.o.Dobierka1,95 €
Geis Parcel Sk s.r.o.Prevodom na účet (predfaktúra)0 €
Geis Parcel Sk s.r.o.Dobierka do ČR7 €
Osobný odberOsobne0 €

osobný odber 
0  € - pre tých, ktorí si chcú tovar prevziať osobne a chcú napríklad ušetriť na poštovnom, môžu si objednávku prevziať v našej predajni na ulici P. Mudroňa 30 v Martine.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu len v deň objednania tovaru. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa:

www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:

ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:

vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu info@eyess.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, ktoré je zároveň variabilný symbol, dátum nákupu a predloží originál doklad o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle nepoškodený tovar späť na prevádzku dodávateľa (vrátane puzdra, čistiacej utierky a originál nepoškodenej krabičky s okuliarmi), kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku

Záruka a reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu info@eyess.sk, kde priložíte  fotodokumentáciu a popis reklamácie.

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou dokladom o úhrade. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.



Adresa pre zaslanie reklamácie:

BELLET optics, s.r.o.
P. Mudroňa 607/38
036 01 Martin
Slovenská republika

Ochrana osobných údajov

Všetky internetové činnosti www.eyess.sk, sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré www.eyess.sk zhromažďuje o Vás pri Vašej registrácii na tejto internetovej stránke. Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme. Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je v zmysle príslušných zákonov oprávnený zasielať mu e-mailové správy obsahujúce novinky a informácie súvisiace s prevádzkou servera.

Prevádzkovateľ portálu www.eyess.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Sankcie a pokuty

Zmluvná pokuta je vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní viac ako 30 dní, zmluvná pokuta je 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.

Ostatné náležitosti

Ostatné náležitosti neupravené v týchto Všeobecných obchodný podmienkach sa riadia platnými predpismi Obchodného zákonníka a v prípade sporu riešia miestne príslušným súdom v sídle dodávateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s prevádzkou portálu www.eyess.sk.

Ochrana autorských práv

Všetky materiály publikované na portáli www.eyess.sk sú chránené autorským zákonom prevádzkovateľa ale dodávateľa výrobkov a preto kopírovanie obrázkov, popisov produktov, štruktúry stránky ako aj iných informácií je výslovne zakázané bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv.  

Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu kupujúceho.